Mẫu văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế

…….………(1)…………....
.….…………(2)…………....

Số:………..

V/v: (3)………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày tháng năm


Kính gửi: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội

- Thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy; nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

- Căn cứ các văn bản pháp lý liên quan đến dự án (công trình) đầu tư xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

(2) trình Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với: (4)………………………………………………………………………………...

I. Thông tin chung dự án (công trình):

Tên dự án/công trình: (5)…………………………………………………………………...

Địa điểm xây dựng:….……………………………………………………………………...

Tên chủ đầu tư: (6).……………………………………………………………………….

Người đại diện chủ đầu tư có thẩm quyền khi cần liên hệ:……………………..………; Số điện thoại liên hệ:……………………………………….

Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình (không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư):………………………………………………...(VNĐ).

Các thông tin khác (nếu có):………………………………………………………………..

II. Danh mục hồ sơ gửi kèm:

1. Văn bản pháp lý:

- Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền hoặc bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình.

- Các văn bản khác có liên quan.

2. Hồ sơ năng lực và tư cách pháp nhân của đơn vị tư vấn thiết kế.

(2) trình Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với (4)……với các nội dung trên./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:……..


(2)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Tên người đại diệnGhi chú: (1) Tên đơn vị chủ quản; (2) Tên cơ quan, tổ chức; (3) Nội dung đề nghị của cơ quan, tổ chức; (4) Hồ sơ dự án thiết kế quy hoạch hoặc hồ sơ thiết kế cơ sở hoặc hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng hoặc các loại hồ sơ khác…..; (5) Tên dự án (công trình) xây mới hoặc hạng mục cải tạo thuộc dự án (công trình)…..; 6) Tên chủ đầu tư dự án (công trình);
ĉ
Tuân Trần,
19:41, 24 thg 12, 2017
Comments