Mẫu đơn đề nghị nghiệm thu Phòng cháy chữa cháy

………(1)…………
………(2)…………

Số:………

V/v: (3)……………………


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng        năm


Kính gửi: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội.


- Thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy; nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

- Căn cứ giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

(2) trình Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội hồ sơ nghiệm thu về PCCC đối với (4)……………………………………………………………………………….

Tên chủ đầu tư: (5).………………………………………………………………..................

Người đại diện chủ đầu tư có thẩm quyền khi cần liên hệ:……………………..………; Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………

Danh mục hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

- Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

- Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

- Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt;

- Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

- Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.

Các văn bản, tài liệu nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.

(2) mời Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội kiểm tra nghiệm thu về PCCC đối với (4)……/.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:……..


(2)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)Tên người đại diệnGhi chú: (1) Tên đơn vị chủ quản; (2) Tên cơ quan, tổ chức; (3) Nội dung đề nghị của cơ quan, tổ chức; (4) Tên dự án (công trình) hoặc hạng mục cải tạo thuộc dự án (công trình)…..; (5) Tên chủ đầu tư dự án (công trình);

ĉ
Tuân Trần,
19:35, 24 thg 12, 2017
Comments