Đơn đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

( Phê duyệt phương án chữa cháy )


Kính gửi: Phòng CS PC&CC .........- Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội


Tên tôi là: .............. Chức vụ :........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................

Chỗ ở hiện tại : ........................

Địa chỉ kinh doanh : ........................

Điện thoại: ........................

Ngành nghề kinh doanh: ........................

Để đảm bảo an toàn PCCC cho cơ sở trong quá trình hoạt động, thực hiện nghiêm túc Luật phòng cháy và chữa cháy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 04 tháng 10 năm 2001, Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ “ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ’’, Thông tư 11/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an “ Hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP’’ và các văn bản quy phạm pháp luật PCCC hiện hành của các cơ quan nhà nước

Đề nghị cơ quan công an quản lý công tác PCCC phê duyệt phương án chữa cháy cho cơ sở ở địa điểm trên.

Hà Nội, ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
ĉ
Tuân Trần,
19:53, 24 thg 12, 2017
Comments