Đơn đề nghị kiểm định phương tiện PCCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số PC17
Ban hành kèm theo Thông tư
số 66/2014/TT-BCA
ngày 16/12/2014


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy


Kính gửi:...................................................................................


Tên tổ chức/cá nhân:
Địa chỉ:
Điện thoại:............................................... Email:
Đăng ký kinh doanh số...... ngày...... tháng...... năm......... tại
Họ tên người đại diện theo pháp luật:.............................................................
Chức danh:......................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu số:.......................................... cấp ngày....../....../..........
Đề nghị Quý cơ quan kiểm định và cấp “Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy’’ cho phương tiện/lô phương tiện ghi tại bảng thống kê kèm theo./.

.........., ngày....... tháng....... năm........
............ (1) ............ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Ghi chú: (1) Chức danh của người làm đơn.
ĉ
Tuân Trần,
19:46, 24 thg 12, 2017
Comments