Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số PC02
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ

Kính gửi: ........................................................

Tên chủ phương tiện:

Địa chỉ:

Điện thoại: ...................................... Fax:

Quyết định thành lập doanh nghiệp số ............. ngày ... tháng ... năm

Đăng ký kinh doanh số.............. ngày .......... tháng.... năm

tại

Số tài khoản ....................................... tại ngân hàng

Họ tên người đại diện theo pháp luật:

Chức danh:

CMND/Hộ chiếu số:........................... do: ........................ cấp ngày......./.........../

Hộ khẩu thường trú

Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ” cho phương tiện .....................BKS/Ký hiệu: được vận chuyển loại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ ghi tại trang

Tôi cam kết phương tiện vận chuyển này bảo đảm an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ...., ngày... tháng... năm.....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Comments