Đơn đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số PC14
Ban hành kèm theo Thông tư
số 66/2014/TT-BCA
ngày 16/12/2014


ĐƠN ĐĂNG KÝ
Dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy


(Huấn luyện lần đầu: Cấp lại: )


Kính gửi:…………..…………… (1)…………………..……………..Tên tôi là: ………………………..…….........................................….…...…..
Ngày, tháng, năm sinh:……................................................................………..
Số CMND/Hộ chiếu:…….............…… Ngày cấp:….….................................
Nơi cấp: ...........................................................................................................
Nghề Nghiệp: …………...................................................................................
Nơi làm việc/thường trú:………………….......................................................
Số điện thoại: ………………………………....................................................
Tôi xin đăng ký tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do quý cơ quan tổ chức.
Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định về tổ chức của lớp học./.
.........., ngày...... tháng...... năm......
Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)


Chi chú: (1) Ghi tên cơ quan chủ trì tổ chức lớp huấn luyện.
ĉ
Tuân Trần,
19:48, 24 thg 12, 2017
Comments